statut-asocijacije-2
 11 JUN 2017  

Prijedlog

Na sjednici Osnivačke Skupštine održane u Banjoj Luci, 23.09.2009 godine, a na osnovu 61. 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (SI. glasnik BiH br.32/01 ) usvojen je

STATUT

ASOCIJACIJA GASTROENTEROLOGA I HEPATOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE

   

I - OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Asocijacija gastroenterologa I hepatologa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Asocijacija) je udruženje, koje je osnovano Zajedničkim sporazumom Udruzenje gastroenterohepatologa u Federaciji Bosne i Hercegovine i Udruženja gastroenterologa i hepatologa Republike Srpske (u daljem tekstu: Osnivači) usvojenim na Osnivačkoj skupštini Udruženja održanoj dana 23.09.2009. godine u Banjoj Luci, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Član 2.

Asocijacija je stručno i naučno / znanstveno Udruženje koje okuplja  ljekare/lekare u BiH koji se bave dijagnostikom i liječenjem bolesti organa probave, osnovano radi praćenja razvoja i dostignuća medicinskih i srodnih nauka, javnog istupanja, organizovanja stručnih sastanaka i rasprava, seminara, simpozijuma, kongresa kao i uspostavljanje saradnje i kontakata sa programima gastroenteroloških I hepatoloških udruženja u drugim zemljama.

 Član 3.

 Asocijacija stiče svojstvo pravnog lica upisom u registar koje vodi Ministarstvo pravde BiH.

 Član 4.

 Ovim statutom, u skladu sa Zakonom uređuje se: 

 • puni, skraćeni naziv i sjedište Asocijacije
 • ciljevi rada
 • organi
 • pravila za ostvarivanje, korištenje, raspolaganje sredstvima Asocijacije i nadzor nad korištenjem tih sredstava
 • javnost rada
 • postupak za izmjenu i dopunu Statuta i donošenje drugih opštih akata
 • oblik i sadržaj pečata
 • zastupanje Asocijacije
 • uslovi i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada Asocijacije
 • postupak za raspolaganje imovinom i drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Asocijacije
 • druga pitanja od značaja za organizaciju i djelovanje Asocijacije

 

II  - NAZIV, SJEDIŠTE I ODLUČIVANJE U ASOCIJACIJI

 

Član 5.

Puni naziv Asocijacije je: 

ASOCIJACIJA GASTROENTEROLOGA I HEPATOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE

GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

 Skraćeni naziv Asocijacije je:

 "GEHABA"

 Puni naziv Asocijacije službeno se koristi na latinici i ćirilici.

 Član 6.

Sjedište Asocijacije korelira sa sjedištem u kojem je izabran Predsjednik Asocijacije i mijenja  se svake četiri (4) godine. Trenutno sjedište je u Sarajevu, ulica Bolnička 25, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Klinika za gastroenterohepatologiju.

Član 7.

Asocijacija ima svoj znak.

Znak Asocijacije se sastoji od stilizirano predstavljenih organa probave, i to dijela jednjaka, želuca i dijela tankog crijeva, predstavljenih u dvije boje- žutoj i plavoj sa tri bijele zvjezdice na plavoj podlozi.

Član 8.

Odluke u svim organima Asocijacije donose se na principu koncenzusa Osnivača.

  

III - CILJEVI RADA

 

 Član 9.

Asocijacija je osnovana radi ostvarivanja zajedničkih interesa njenih članica, bez namjere sticanja profita.

Osnovni ciljevi rada su:

 • promoviranje legalnih interesa članova Udruženja,
 • edukacija i informisanje,
 • praćenje razvoja i dostignuća medicinskih i srodnih nauka i upoznavanja članova s tim dostignućima u cilju  unapređivanja njihovih znanja i osposobljavanja,
 • zajednički rad sa svim nivoima vlasti kada je u pitanju gastroenterološka i hepatološka djelatnost
 • zajednički rad i razmjena iskustava sa medicinskim institucijama u Bosni i Hercegovini,
 • pomoć u organizovanju edukacije medicinskim radnicima iz cijele Bosne i Hercegovine iz oblasti gastroenterologije i hepatologije
 • uspostavljanje saradnje i kontakata sa programima gastroenteroloških i hepatoloških udruženja iz Evrope i Svijeta
 • ostvarivanje drugih zajedničkih interesa članova Asocijacije, u skladu sa ovim Statutom.

Član 10.

Utvrđene ciljeve Asocijacija ostvaruje na način određen zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima.

U ostvarivanju svojih ciljeva Asocijacija se neće uključivati u predizborne kampanje niti će prikupljati sredstva za kandidate ili za finansiranje političkih stranaka.

 

IV- ČLANOVI ASOCIJACIJE

 

Član 11.

Članovi Osnivača stiču svojstvo članova Asocijacije danom njene registracije.

Svojstvo člana Asocijacije stiče se pod uvjetima utvrđenim ovim statutom.

Asocijaciju sačinjavaju Ijekari kojima je osnovni cilj dijagnostika i liječenje bolesti organa probave koji su organizovani u javno udruženje.

Članovi Asocijacije mogu postati i strani državljani koji se bave navedenom problematikom ili su na neki način za nju vezani, ako podnesu zahtjev za prijem u članstvo i potpišu izjavu o prihvatanju ciljeva i Statuta Asocijacije i kad budu primljeni u članstvo na Skupštini Asocijacije.

 Član 12.

Počasni član Asocijacije može postati Ijekar i drugi građanin Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta bez obzira na mjesto rada i boravka, koji je osobito zaslužan ili za rad Asocijacije ili za praćenje razvoja i dostignuća medicinskih ili srodnih nauka.

Odluku o dodjeljivanju počasnog članstva donosi Skupština Asocijacije.

Predsjednik Skupštine Asocijacije izdaje počasnom članu Uvjerenje o počasnom članstvu u pravilu na Kongresu ili svečanom zasjedanju Asocijacije.

Član 13.

Članstvo u Asocijaciji je dobrovoljno.

Zahtjev za učlanjenje u Asocijaciju podnosi se Asocijaciji, na adresu sjedišta.

Član 14.

Lica iz člana 10. st. 3. i 4. ovog Statuta stiču svojstvo člana Asocijacije na osnovu zahtjeva za prijem u članstvo i Izjave o prihvatanju ciljeva i Statuta Asocijacije.

Član 15.

Odluku o prijemu novog člana Asocijacije donosi Skupština Asocijacije, na prijedlog člana Skupštine.

Protiv odluke Skupštine, u roku od 30 dana, može se izjaviti prigovor Skupštini čija odluka, donesena po prigovoru, je konačna.

 Član 16.

Članstvo u Asocijaciji prestaje:

 • istupanjem članice
 • istupanjem člana
 • isključenjem člana
 • povredom odredbi Statuta i drugih općih akata
 • prestankom pravnog subjektiviteta članice
 • u slučaju smrti

Član 17.

Svaki član Asocijacije može istupiti iz Asocijacija do 31.decembra tekuće kalendarske godine, na osnovu pismene izjave o istupanju koju dostavlja Skupštini Asocijacije najkasnije tri mjeseca prije istupanja.

Kao dan prestanka članstva smatrat će se 31. decembar tekuće godine.

Član 18.

Član Asocijacije koji grubo krši Statut Asocijacije, ne izvršava svoje obaveze prema Asocijaciji, svojim postupcima nanosi štetu Asocijaciji ili narušava ugled Asocijacije, može biti isključen iz Asocijacije.

Prije donošenja odluke o isključenju, član Asocijacije mora biti obavješten o prijedlogu za isključenje, kao i o razlozima zbog kojih se predlaže isključenje. Članu Asocijacije se mora ostaviti razuman rok za izjašnjenje o pokrenutom prijedlogu za isključenje iz Asocijacije.

Prijedlog za isključenje člana može podnijeti svaki član Asocijacije. Odluku o isključenju člana donosi Skupština Asocijacije.

Protiv odluke Skupštine, u roku od 30 dana, može se izjaviti prigovor Skupštini Asocijacije, koja će preispitati svoju odluku i čija odluka donesena po prigovoru je konačna.

Član 19.

Član Asocijacije koji istupi ili koji je isključen iz nje dužan je izvršiti obaveze prema Asocijaciji dospjele do dana prestanka članstva.

Član20.

Skupština Asocijacije može donijeti opšti akt, kojim će u skladu sa ovim statutom, bliže urediti način i postupak stupanja u članstvo i prestanak članstva.

Član 21.

Članovi Asocijacije imaju slijedeća prava i obaveze:

 • da biraju i da budu birani u organe Asocijacije
 • da aktivno učestvuju u ostvarivanju ciljeva Asocijacije
 • da budu redovno i blagovremeno obavještavani o aktivnostima Asocijacije
 • da saraduju sa ostalim članovima Asocijacije
 • da čuvaju i podižu ugled Asocijacije
 • da uredno plaćaju članarinu i izvršavaju druge preuzete obaveze
 • da ostvaruju druga prava i dužnosti utvrdena Statutom i opštim aktima Asocijacije.

 

V - ORGANI ASOCIJACIJE

 

Član 22.

Organi Asocijacije su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Predsjednik u najavi
 • Sekretar
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor

Član 23.

Asocijacija može imati i druge organe kao što su komisije.

 

SKUPŠTINA ASOCIJACIJE

Član 24.

Skupština Asocijacije je najviši organ Asocijacije koju čine svi članovi Asocijacije.

Član 25.

Skupština Asocijacije nadležna je za:

 • donošenje Statuta, izmjene i dopune Statuta i drugih akata određenih Statutom,
 • odlučivanje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, raspuštanju i prestanku rada kao i o drugim statusnim promjenama u Asocijaciji,
 • izbor i razrješenje Predsjednika i Predsjednika u najavi Asocijacije i drugih organa Asocijacije,
 • donošenje godišnjeg Program rada Asocijacije i Pravilnika o dodjeljivanju priznanja i nagrada Asocijacije,
 • utvrđivanje smjernica za program saradnje sa međunarodnim organizacijama iz oblasti gastroenterologije i hepatologije, te srodnih institucija i Udruženja, a posebno Udruženjima abdominalnih hirurga, infektologa i gastroenterohepatoloških radiologa BiH.
 • razmatranje i odlučivanje o izvještajima koje podnosi Predsjednik Asocijacije i drugi organi Asocijacije,
 • biranje počasnih članove Asocijacije na prijedlog članova Asocijacije,
 • odlučivanje o visini i načinu plaćanja članarine,
 • odlučivanje o raspolaganju imovinom Asocijacije,
 • odlučivanje o ostalim pitanjima koja nisu stavljena u nadležnost drugih organa Asocijacije.

Član 26.

Skupština Asocijacije se sastaje po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Skupštinu saziva predsjednik najmanje 15 dana prije njenog zasjedanja.

Član 27.

Predsjednik Asocijacije je dužan sazvati Skupštinu u slučaju kada to zahtijeva najmanje jedna trećina članova Skupštine.

Član 28.

Sjednice Skupštine Asocijacije održavaju se kao redovno zasjedanje, vanredno zasjedanje i Kongres.

Član 29.

Redovno zasjedanje se održava godišnje.

Vanredno zasjedanje se može zakazati samo u slijedećim slučajevima:

• na zahtjev predsjednika Asocijacije

• na zahtjev članova Asocijacije sa najmanje jednom trećinom glasova koji predlažu sazivanje zbog:

• isključenja člana Asocijacije,

• izmjena Statuta Asocijacije i

• prestanka rada Asocijacije

Član30.

Svaki član Asocijacije, kod odlučivanja na sjednici Skupštine, ima 1 (jedan) glas.

Svaki član Asocijacije, Skupštini može prisustvovati lično ili putem zastupnika, drugog člana Asocijacije na osnovu pismene punomoći za zastupanje.

Jedan član Asocijacije na Skupštini, pored sebe, može zastupati najviše još jednog člana Asocijacije, na osnovu pismenog ovlaštenja.

Član 31.

Skupština Asocijacije ima kvorum za rad ako Skupštini prisustvuje, lično ili putem zastupnika, dvije trećine od ukupnog broja članova, uz obavezno prisustvo predstavnika oba osnivača.

Član 32.

Ako na zakazanu sjednicu Skupštine ne pristupi više od polovine ukupnog broja članova Asocijacije, po isteku jednog sata od vremena određenog za početak rada Skupštine, Skupština može punovažno odlučivati ako je prisutna najmanje jedna trećina od ukupnog broja članova Udruženja, uz obavezno učešće predstavnka oba osnivača.

Skupština Asocijacije odlučuje većinom glasova prisutnih članova, uvažavajući stav iz člana 8. ovog Statuta, osim o pitanjima koja se odnose na prijem novih članova i prestanak svojstva člana Udruženja, o kojima se odluke donose dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

Član 33.

Bliže odredbe o načinu rada Skupštine, glasanja, odlučivanja, upućivanja poziva za sjednice, vođenju zapisnika i drugim pitanjima od značaja za rad Skupštine uređuju se Poslovnikom o radu Skupštine.

 

KONGRES UDRUŽENJA

Član 34.

Kongres saziva Skupština Asocijacije zbog široke i opšte debate o najznačajnijim problemima u oblasti gastroenterologije I hepatologije i o drugim pitanjima od značaja za rad, položaj i ugled Asocijacije, kao i njegove uloge u društvenoj zajednici.

Kongres se u pravilu saziva jednom u četiri godine, a po potrebi može i ranije, ili kasnije, ukoliko to uslovi dozvoljavaju ili ukoliko se to na Skupštini odluči I to po principu rotacije izmedju osnivača.

Član 35.

Kongresne teme utvrđuje Skupština Asocijacije i bira Kongresni odbor koji vrši poslove oko pripreme i održavanja Kongresa.

Kongresni odbor obrazuje pomoćna tijela koja su neophodna za rad Kongresa. Kongresni odbor, podnosi izvještaj Asocijacije o toku priprema Kongresa i po održavanom Kongresu.

Kada Skupština Asocijacije prihvati izvještaj Kongresnog odbora, odbori Kongresa se raspuštaju. Priznanja dodjeluje Kongres ili Skupština Asocijacije

 

PREDSJEDNIK ASOCIJACIJE

Član 36.

Predsjednik Asocijacije, do imenovanja Upravnog odbora Asocijacije vrši funkciju izvršnog organa Asocijacije, koji obavlja poslove između dva zasjedanja Skupštine, a na načelima utvrđenim ovim Statutom i smjernicama dobivenim na Skupštine Asocijacije.

Član 37.

Predsjednik Asocijacije predstavlja i zastupa Asocijaciju u zemlji i inostranstvu, provodi odluke, programe i preporuke svjetske asocijalcije Ijekarskih Udruženja za gastroenterologiju i hepatologiju, Svjetske zdravstvene organizacije kao i Skupštine Asocijacije a naročito:

 • priprema sjednice Skupštine Asocijacije
 • prati realizaciju finansijskog plana rada Asocijacije, i donosi prijedloge odluka o upotrebi sredstava,
 • vrši kontrolu zakonitosti finansijskog poslovanja Asocijacije, predlaže budžet i stara se o izvršenju budžeta Asocijacije, priprema nacrt Statuta i drugih akata koje donosi Skupština, provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština, podnosi godišnji i periodične izvještaje o svom radu Skupštini,
 • ostvaruje kontakte sa preduzećima (firmama), ustanovama, institucijama i drugim pravnim i fizičkim licima u cilju obezbjeđivanja sponzorstva za aktivnost Asocijacije,
 • obavlja druge poslove, predviđene Statutom i aktima Asocijacije

Član 38.

U vršenju svoje nadležnosti Predsjednik Asocijacije je ovlašten da vrši kontrolu svih dokumenata koji se odnose na finansijsko poslovanje, ugovora kojima Udruženje preuzima finansijske obaveze, kontrolu stanja na računima Asocijacije, kontrolu periodičnih i godišnjih obračuna Asocijacije.

O zakonitosti finansijskog poslavanja Asocijacije i o svime radu predsjednik Asocijacije izvještava Skupštinu Asocijacije najmanje jednom godišnje.

Član 39.

Predsjednika Asocijacije bira i razrješava Upravni odbor Asocijacije većinom glasova prisutnih članova, na period od četiri ( 4 ) godine, po principu rotacije izmedju Osnivača.

Predsjednika Asocijacije, u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti za radi, zamjenjuje Predsjednik u najavi Asocijacije,koji je odgovoran za odluke, aktivnosti i efikasnost u radu Asocijacije za period u kojem je on vršio funkciju Predsjednika Asocijacije.

Član 40.

Predsjednik Asocijacije obavlja slijedeće poslove:

 • predstavlja i zastupa Asocijaciju,
 • saziva sjednice Skupštine Asocijacije i predsjedava sjednicama,
 • obavještava javnost o radu Asocijacije,
 • stara se o zakonitosti rada Asocijacije
 • učestvuje u pripremi, predlaganju i realizaciji programa rada Asocijacije,
 • priprema i predlaže mjere i aktivnosti za razvoj i unapređenje rada Asocijacije,
 • potpisuje akte i odluke i druge pisane dokumente iz nadležnosti Skupštine Asocijacije,
 • uspostavlja i razvija saradnju sa drugim organizacijama, udruženjima i ustanovama,
 • vrši i druge poslove za koje je ovlašten Statutom ili koje mu povjeri Skupština Asocijacije.

 

PREDSJEDNIK U NAJAVI ASOCIJACIJE

Član 41.

Predsjednika u najavi Asocijacije bira Upravni odbor Asocijacije na period od četiri (4) godine a na osnovu prijedloga Osnivača koji tada nema Predsjednika Asocijacije.

Nakon isteka mandata iz stava 1 ovog člana Predsjednik u najavi postaje Predsjednik Asocijacije u narednom mandatu.

Novi Predsjednik u najavi bira se po istoj proceduri u trećoj (3) godini mandata Predsjednika Asocijacije, po principu rotacije izmedju Osnivača.

 

SEKRETAR ASOCIJACIJE

Član 42.

Sekretar Asocijacije imenuje se na četiri (4) godine i nakon isteka tog perioda može biti ponovo imenovan.

Asocijacija će imenovati sekretara kad se pojavi potreba za njegovim radom.

Sekretar Asocijacije osigurava realizaciju zadataka Asocijacije koji su mu povjereni odlukama Skupštine i obavlja administrativne poslove za Asocijaciju.

Član 43.

Sekretar Asocijacije sa Asocijacijom zaključuje ugovor o obavljanju poslova.

Ugovor iz prethodnog stava, u ime Asocijacije, zaključuje predsjednik Asocijacije.

Do imenovanja sekretara Asocijacije poslove sekretara će obavljati član Asocijacije kojeg odredi predsjednik Asocijacije.

 

UPRAVNI ODBOR 

Član 44.

Upravni odbor broji 11 članova.

Upravni odbor sačinjavaju:

 • Predsjednik Asocijacije koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora
 • Predsjednik u najavi Asocijacije
 • Sekretar Asocijacije
 • Članovi Upravnog odbora ( ukupno 8- bira ih Skupština).

Članovi su po četiri (4) člana svakog od Osnivača

Član 45.

Upravni organ ima nadležnosti:

 • Odlučuje o imovini Asocijacije
 • Poduzima pravne radnje za Asocijaciju
 • Daje prijedloge, incijative i upute svim organima Asocijacije
 • Poduzima mjere zaštite interesa Asocijacije
 • Predlaže i razmatra sve pravne akte prije razmatranja na Skupštini
 • Poduzima i druge radnje određene pravilima Asocijacije

 

NADZORNI ODBOR

Član 46.

Nadzorni odbor broji tri (3) člana.

Članovi su po jedan iz reda osnivača i jedan iz reda istaknutih stručnjaka.

 

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA ASOCIJACIJE

Član 47.

U okviru Asocijacije obrazuju se sekcije: Endoskopska, Hepatološka, Sekcija za ultrazvuk, Sekcija za enteralnu i parenteralnu prehranu i druge.

Uloga sekcija je da unapređuju aktivnosti i ciljeve Asocijacije na pojedinim dijelovima teritorije Bosne i Hercegovine.

Sekcije izvještavaju Skupštinu o svom radu za tekuću finansijsku godinu kvartalno.

 

VI- IMOVINA ASOCIJACIJE I KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA ASOCIJACIJE

 

Član 48.

Imovinu Asocijacije čine: prava, stvari i novac, koje Asocijacije stiče u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 49.

Asocijacije može sticati prihode iz sljedećih izvora:

 • članarine;
 • dobrovoljnih priloga i poklona fizičkih i pravnih lica, kako u gotovini tako i u imovini i uslugama;
 • ugovora sa javnim institucijama, fizičkim i pravnim licima;
 • prihoda od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora;
 • prihoda stečenih kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja, u skladu sa ovim Statutom.
 • drugih izvora u skladu sa važećim zakonima.

Član 50.

O sticanju prihoda, korištenju imovine i raspolaganju sredstvima Asocijacije odlučuje predsjednik Asocijacije u skladu ovim Statutom i opštim aktima Asocijacije koje donasi Skupština.

Član 51.

Asocijacije je dužno uredno voditi poslovne knjige u skladu sa prihvaćenim računovodstvenim principima i sastavljati finansijske izvjestaje, saglasno važećim propisima.

Član 52.

Predsjednik Asocijacije je dužan, najmanje jednom godišnje, podnijeti Skupštini Asocijacije izvještaj sa podacima o imovini Asocijacije, korištenju imovine, prihodima i rashodima Asocijacije i drugim pitanjima od značaja za raspolaganje imovinom i za finansijsko poslovanje Asocijacije.

Član 53.

Asocijacija raspolaže svojom imovinom u skladu sa ovim Statutom i Zakonom. Nadzor nad finansijskim poslovanjem Asocijacije vrši Skupština Asocijacije.

Član 54.

Lice ovlašteno da potpisuje akte koji se odnose na sticanje i raspolaganje imovinom Asocijacije i na finansijsko poslovanje je: Predsjednik Asocijacije ili Predsjednik u najavi Asocijacije ili drugo lice koje ovlasti Skupština.

Član 55.

Svaki član Asocijacije ima pravo da ostvari uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju u vezi sa imovinom i finansijskim poslovanjem Asocijacije.

Ostvarivanje prava iz prethodnog stava dužna je osigurati Skupština, najkasnije u roku 15 dana od dana prijema pismenog zahtjeva člana Asocijacije.

Član 56.

Skupština Asocijacije može donijeti opšte akte kojima se, u skladu sa ovim Statutom, bliže uređuju pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Asocijacije i za nadzor nad korištenjem tih sredstava.

 

VII- JAVNOST RADA

 

Član 57.

Rad Udruženja je javan.

Javnost rada Asocijacije ostvaruje se na način utvrđen zakonom i ovim Statutom.

Član 58.

Organi Asocijacije su dužni da ovlaštenim predstavnicima sredstava informisanja učine dostupnim podatke, informacije i isprave koje se odnose na rad Asocijacije.

Predstavnici sredstava informisanja imaju pravo da prisustvuju sjednicama organa Asocijacije i da izvještavaju o radu tih organa.

Član 59.

Članovi Asocijacije imaju pravo da budu redovno informisani o radu Udruženja. O informisanju članova Asocijacije stara se predsjednik Asocijacije.

Član 60.

Izuzetno, opštim aktom koji donosi Skupština može se utvrditi da pojedine informacije, podaci i isprave, predstavljaju poslovnu tajnu. Istim aktom mogu se utvrditi odgovorna lica za korištenje i zaštitu informacija koje imaju karakter poslovne tajne.

Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim propisima, kao i podaci o kršenju zakona i drugih propisa.

 

VIII- STATUT I DRUGI OPŠTI AKTI  ASOCIJACIJE

 

Izmjene i dopune statuta

Član 61.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može podnijeti svaki član Asocijacije. Inicijativa se podnosi Skupštini, pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem.

Član 62.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta utvrđuje predsjednik Asocijacije. Utvrđeni prijedlog dostavlja se Skupštini Asocijacije, pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem, najmanje 30 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.

Član 63.

O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština, većinom glasova ukupnog broja članova Asocijacije.

Član 64.

Predsjednik Asocijacije potpisuje 4 primjerka Odluke o izmjenama i dopunama Statuta, koji se smatraju orginalima i čuvaju se u arhivi Asocijacije.

Opšti akti Asocijacije

Član 65.

Pored Statuta, organi Asocijacije mogu donositi i druge opšte akte i to:

 • odluke
 • pravilnike i

Opšti akti Asocijacije moraju biti saglasni zakonu i Statutu Asocijacije.

Član 66.

Odluke, kao opšti akti, donose se u slučajevima kada je to izričito utvrđeno Zakonom i ovim Statutom, kao i u drugim slučajevima kada se na opšti način uređuju pitanja od značaja za ostvarivanje ciljeva Asocijacije.

Član 67.

Pravilnikom se na opšti način uređuju odnosi izmedu Osnivača , odnosi izmedju članova Asocijacije, kao i medusobni odnosi organa Asocijacije u ostvarivanju njihovih nadležnosti.

Član 68.

Poslovnikom se bliže uređuje način rada organa Asocijacije u izvršavanju njihovih nadležnosti utvrđenih Statutom.

Član 69.

Orginalni primjerci opštih akata Asocijacije čuvaju se u arhivi Udruženja.

 

IX- PEČAT I ŠTAMBILJ ASOCIJACIJE

 

Član 70.

Asocijacija ima pečat, okruglog oblika, promjera 4 cm. Uz rub pečata u gornjem polukrugu upisan je latinicom i ćirilicom puni naziv Asocijacije.

U središnjem dijelu pečat sadrži znak Asocijacije.

Štambilj je u obliku pravougaonika sa istim tekstom kao i pečat.

Član 71.

Ukoliko Asocijacija ima više pečata, svaki pečat se označava odgovarajućim brojem.

Asocijacija će donijeti Pravilnik kojim se bliže uređuje način upotrebe i čuvanja pečata Asocijacije.

 

X- ZASTUPANJE ASOCIJACIJE

 

Član 72.

Asocijaciju zastupa predsjednik Asocijacije.

U poslovima kojima se otuđuju ili opterećuju nepokretnosti Asocijacije predsjednik je dužan pribaviti prethodnu saglasnost Skupštine Asocijacije.

Član 73.

Asocijacija može donijeti odluku kojom će ovlastiti i druga lica da zastupaju Asocijacije.

Odlukom iz prethodnog stava Asocijacija će utvrditi i ovlaštenja, odnosno ograničenja ovlaštenog lica u zastupanju Asocijacije.

Član 74.

U postupcima u kojima Asocijacija učestvuje kao strana radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, predsjednik Asocijacije može dati pismenu punomoć za zastupanje advokatu ili drugom stručnom licu.

 

STATUSNE PROMJENE

XI- PRIPAJANJE, RAZDVAJANJE I TRANSFORMACIJA ASOCIJACIJE

 

Član 75.

Asocijacija se može pripojiti drugo udruženje i Asocijacija se može pripojiti drugom udruženju. Asocijacija se može razdvojiti na dva ili više udruženja. Asocijacije se može transformisati u Udruženje od javnog interesa.

Član 76.

Odluku o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji donosi Skupština Asocijacije na prijedlog predsjednika Asocijacije.

Odlukom iz prethodnog stava se reguliše naročito:

 • nazivi Udruženja koja nastaju razdvajanjem, odnosno naziv Udruženja kome se Udruženje pripaja ili naziv Udruženja nakon transformacije u Udruženje od javnog interesa, kao i sjedište i adresu;
 • podjela imovine, prava i obaveza:
 • ciljevi Asocijacije nakon razdvajanja, pripajanja ili transformacije;
 • imena osoba ovlaštenih za obavljanje poslova u podnošenju zahtjeva za upis u registar izvršene transformacije Asocijacije.

Član 77.

Odluka iz prethodnog člana Statuta smatra se usvojenom kada je na sjednici Skupštine prihvati više od polovine od ukupnog broja članova Asocijacije, poštujući stav iz člana 8 ovog Statuta.

 

XII- PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

 

Član 78.

Asocijacija može prestati sa radom dobrovoljno ili po sili Zakona.

Član 79.

Asocijacija prestaje sa radom dobrovoljno, ako Skupština dvotrećinskom većinom svih članova Asocijacije donese odluku o raspuštanju Asocijacije.

Član 80.

Istovremeno sa odlukom o raspuštanju Asocijacije, Skupština donosi plan likvidacije Asocijacije, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveze Asocijacije, u skladu sa Statutom Asocijacije.

Skupština imenuje likvidatora Asocijacije čija dužnost je da se stara o izvršenju plana likvidacije i koji je ovlašten da zastupa Asocijaciju u postupku likvidacije i u podnosenju zahtjeva za prijavu prestanka rada Asocijacije nadležnim organima.

Član 81.

U postupku likvidacije Asocijacije iz imovine Asocijacije izmiriće se sve dospjele zakonske obaveze, kao i obaveze nastale prema drugim povjeriocima Asocijacije, a eventualna preostala imovina rasporediće se na članove Asocijacije srazmjerno njihovom doprinosu u plaćanju članarine.

 

XIII- PRELAZNE I ZAVŠNE ODREDBE

 

Član 82.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Osnivačkoj Skupštini Asocijacije, a primjenjivaće se od dana upisa Asocijacije u Registar kod nadležnog ministarstva.

Član 83.

Predsjedavajući Osnivačke Skupštine potpisuje 4 primjerka ovog Statuta.

Svi primjerci iz prethodnog stava smatraju se orginalima.

 

Br. 01-01/08

Sarajevo, 19.10.2009 godine

 

PREDSJEDAVAJUĆI OSNIVAČKE SKUPŠTINE

Prof.dr Rusmir Mesihović

 

Naš telefon

+387 66 807 302

Naš e-mail

INFO@GEHA.BA